Miljövärden 2019

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén.
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:
1. hur effektivt energin används
2. hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
3. hur stor andel fossila bränslen som används i fjärrvärmenätet

Siffror uppdaterade 2020-04-09.

Bränslemix
Återvunnet 69,05%
Förnybart 20,31%
Övrigt
(köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag, förnybar eller återvunnen energi)
9,58%
Fossilt 1,06%

 

Emission av växthusgaser
CO2 från förbränning 24,59 g/kWh
CO2 från transport och produktion av bränslen 3,24 g/kWh

 

Övriga emissioner
SO2 27,9 mg/kWh
NOx 100,8 mg/kWh

 

Resursanvändning
Primärenergifaktor* 0,06

 

*Primärenergifaktor anger tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan, t ex träd, sol, vatten, vind. Primärenergifaktorn bör vara så låg som möjligt (under 1).

Bränslen i fjärrvärmeproduktionen

Den fjärrvärme som vi levererade under 2019 producerades till 98,9 procent av förnybara eller återvunna bränslen. 

Returträ är utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från byggen, industri, handel och kontor.

Rökgaskondensering är värmeenergi som utvinns ur rökgaserna vid förbränning.

Skogsbränsle är rester från avverkning i skogen samt biprodukter från skogsindustrin såsom spån och bark.

Utsorterat avfall utgörs av kontors- och industriavfall som består av papper, plast, gummi och trä som krossats och rensats från metaller och andra föroreningar.

Eldningsolja (fossilt) används för att tända pannor och när det är mycket kallt ute.