Miljömässig hållbarhet

Vårt mål är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda klimat- och resurseffektiva energilösningar för värme och kyla. Som energileverantör har vår verksamhet påverkan på den lokala och globala miljön, framförallt från vår produktion av fjärrvärme- och fjärrkyla samt från distribution och slutanvändning. Miljöhänsyn är en naturlig del i hela verksamheten och som stöd i miljöarbetet arbetar vi efter ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Miljövärden 2019

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén.
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:
1. hur effektivt energin används
2. hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
3. hur stor andel fossila bränslen som används i fjärrvärmenätet

Bränslemix
Återvunnet 69,05%
Förnybart 20,31%
Övrigt
(köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag, förnybar eller återvunnen energi)
8,98%
Fossilt 1,66%

 

Emission av växthusgaser
CO2 från förbräning 26,55 g/kWh
CO2 från transport och produktion av bränslen 3,40 g/kWh

 

Övriga emissioner
SO2 30,2 mg/kWh
NOx 104,2 mg/kWh

 

Resursanvändning
Primärenergifaktor* 0,07

 

*Primärenergifaktor anger tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan, t ex träd, sol, vatten, vind. Primärenergifaktorn bör vara så låg som möjligt (under 1).