Trygg Värme

Service- och driftavtal i tre nivåer

Som leverantör av fjärrvärme erbjuder Södertörns Fjärrvärme en trygg och miljöriktiguppvärmningsform med möjlighet till en behaglig inomhustemperatur och gott om varmvatten.För att ytterligare säkra detta kan ni teckna ett service- och driftavtal gällande fjärrvärmecentralen.Trygg Värme service- och driftavtal finns i tre nivåer där ni själva väljer omfattningen på servicenivå.

  Trygg Värme Bas Trygg Värme Plus Trygg Värme Total
Service och underhåll x x x
Reparationer Till rabatterat pris Till rabatterat pris x
Dygnet-runt-jour x x x
Drift/övervakning   x x
Hyra av fjärrvärmecentral     x
Service/underhåll ventilationsaggregat Valfritt tillägg Valfritt tillägg Valfritt tillägg
Reparation/underhåll sekundärkulvert Valfritt tillägg x x

Trygg Värme Bas

I Trygg Värme Bas ingår en årlig översyn (funktionskontroll) av fjärrvärmecentralen och dess delar t.ex. expansionskärl, ventiler och pumpar. Kontrollen görs utifrån en checklista. Resultatet tillsammans med energistatistik och eventuella åtgärdsförslag förs in i ett protokoll som kunden får en kopia av. Vid behov ger vi ett kostnadsförslag av reparation eller underhåll. Uppstår akuta fel utanför kontorstid har du tillgång till vår dygnet-runt-jour.

Pris

Kostnad för Trygg Värme Bas finns specificerat här.
Vi gör inledningsvis alltid ett servicebesök/besiktning av er anläggning. Därefter återkommer vi med en offert baserat på era förutsättningar och önskemål. Väljer ni att inte teckna Trygg Värme Bas utgår endast kostnader för funktionskontroll enligt prislista.

Trygg Värme Plus

Trygg Värme Plus innehåller alla delar från Trygg Värme Bas med tillägget att Södertörns Fjärrvärme tar fullt ansvar för övervakning och drift av fjärrvärmecentralen. Detta är särskilt fördelaktigt för dig som saknar kunskap och resurser för regelbunden övervakning av din fjärrvärmecentral.

Södertörns Fjärrvärmes åtagande

När du tecknat Trygg Värme Plus besöker personal från Södertörns Fjärrvärme fjärrvärmecentralen 6 gånger per uppvärmningssäsong för översyn och kontroll. Vi fjärrövervakar er anläggning och åker ut vid larm och/eller avvikelser. Avtalet innefattar också utryckning och fastställande av trolig orsak vid fel på sekundärnätet. Vid läcksökning och eventuella åtgärder faktureras arbetstid och material.

Kundens åtagande

För att Södertörns Fjärrvärme ska kunna fullgöra sitt åtagande måste du som kund säkerställa att ingen obehörig ändrar inställningar i fjärrvärmecentralen utan Södertörns Fjärrvärmes godkännande.Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet om anläggningen missköts och kommer i dessa fall kräva återbetalning för återstoden av avtalsperioden.

Pris

Kostnaden för Trygg Värme Plus består av två delar. Dels driftavtalet som är en fast kostnad oberoende av storlek på anläggningen och som innefattar kontroller på plats och via fjärrövervakning, dels en installationskostnad. Installationen krävs för att uppgradera fjärrvärmecentralens reglering så att den går att fjärrstyra och fjärrövervaka. Installationskostnaden kan erbjudas som en engångsinvestering eller delas upp i månadsvisa betalningar som del av avtalet.

Trygg Värme Total

Med Trygg Värme Total lämnar du över hela driftansvaret för din fjärrvärmecentral till Södertörns Fjärrvärme. På så sätt säkerställer du en trygg och säker värmeleverans under lång tid framöver.
Trygg Värme Total innebär att Södertörns Fjärrvärme erbjuder dig som kund att hyra din fjärrvärmecentral från oss. Med ett 15-årigt avtal tar vi över ansvaret och driften för din fjärrvärmecentral. Vi installerar en modern anläggning som är dimensionerad för dina behov av värme och varmvatten.

Södertörns Fjärrvärmes åtagande

» Kontroll av status och funktion på fjärrvärmecentralen på plats 6 gånger per uppvärmningssäsong.
» Övervakning av fjärrvärmecentralen i Södertörns Fjärrvärmes system.
» Vid eventuella larm eller avvikande mönster felsöker och åtgärdar vi helt utan kostnad för dig som kund.
» Kontinuerlig översyn av fjärrvärmecentralen.
» Justering/utbyte av de delar som ev förhindrar en fullgod funktion.
» Utryckning och fastställande av trolig orsak vid fel på sekundärnätet.Vid läcksökning och eventuella åtgärder faktureras arbetstid och material.

Kundens åtagande

För att Södertörns Fjärrvärme ska kunna fullgöra sitt åtagande måste du som kund säkerställa att ingen obehörig ändrar inställningar i fjärrvärmecentralen utan Södertörns Fjärrvärmes godkännande. Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet om anläggningen missköts och kommer i dessa fall kräva återbetalning för återstoden av avtalsperioden.

Pris

Priset för tjänsten varierar beroende på anläggningens effekt och fördelas jämnt över året på din fjärrvärmefaktura. I priset ingår kostnaden för fjärrvärmecentralen, driften, underhållet och våra årliga kontroller. Priset regleras årligen enligt KPI.

Tilläggstjänster

Service/underhåll ventilationsaggregat
Kan tecknas på två olika nivåer. 
Nivå ett: fullservice av reglerutrustning där konstaterade fel åtgärdas och vid behov byts komponenter av Södertörns Fjärrvärmes entreprenörer.  
Nivå två: Södertörns Fjärrvärme sköter också det löpande underhållet - filerbyten, rembyten mm.

Reparation av sekundärkulvert 
(ingår i Trygg Värme Plus och Total)
Vi erbjuder hjälp och dygnet-runt-jour på sekundärkulvertsystem för samfälligheter och bostadsrättsföreningar. Tjänsten innefattar utryckning och fastställande av trolig orsak vid fel på sekundärnätet. Vid läcksökning och eventuella åtgärder faktureras arbetstid och material. 

Injustering av sekundärkulvertsystem
Vid ojämn värmefördelning i fastigheten felsöker vi problemet och är behjälpliga med att ta in offert för en lösning. 

Energianalys av fastighet
Vi tittar närmare på din fastighets energiförbrukning och föreslår åtgärder för effektivisering.

Extra funktionskontroller eller tillsynskontroller
Det finns möjlighet att välja till ytterligare funktionskontroller eller tillsynskontroller. En tillsynskontroll är en enkel kontroll där vi vid besöket ser över t ex temperaturer och eventuellt läckage eller oljud.

Kontakta alltid oss när du behöver hjälp med din fjärrvärmecentral

Vi har en kunnig och erfaren serviceorgansation med dygnet-runt-jour. Om du får problem med din fjärrvärmecentral är det alltid oss på Södertörns Fjärrvärme du ska kontakta.