Vad är speciellt med fjärrvärme som uppvärmningsform i miljöhänseende?

All uppvärmning påverkar miljön men tack vare att fjärrvärmen produceras i stora anläggningar med effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en hade haft egen uppvärmning.

Förbrukar fjärrvärmen en stor mängd naturresurser?

Vid produktion av fjärrvärme tar man till vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Genom detta hushållar vi med våra gemensamma resurser och slipper låna av kommande generationer.

Vad är det som gör fjärrvärmen skonsam mot miljön?

Ur ett miljöperspektiv är vår fjärrvärme ett bra val för uppvärmning eftersom den till största delen produceras av bio- och returbränslen. Innan röken släpps ut genom skorstenen passerar den dessutom flera reningsfilter. Ur miljösynpunkt är bio- och returbränslen det bästa bränslevalet – eftersom biobränslen och returbränslen med biologiskt ursprung inte påverkar växthuseffekten. Vid våra anläggningar används till 94% förnyelsebara bränslen och returbränslen. Returbränslen är restprodukter från kontor och industri, som inte kan användas på något annat sätt. Förnyelsebara bränslen är t.ex. bioolja och flis.

Hur har Södertörns Fjärrvärme påverkat luften i närmiljön genom åren?

Södertörns luft blev väsentligt renare när fjärrvärmen började användas på 1970-talet. Ett ytterligare steg framåt togs när vi gick över från fossila bränslen till förnyelsebara och returbränslen. Den årligen utsläppta mängden svavel, kväveoxid och koldioxid sjönk då markant.

Fjärrvärme och el

Till skillnad från fjärrvärme kräver många andra uppvärmningsformer relativt mycket el vid användning. Ur ett miljöperspektiv är det viktigare att spara på el än fjärrvärme eftersom fjärrvärme kräver mindre primärenergi.  Därför bör man använda fjärrvärme till så mycket som möjligt om det finns möjlighet. El är ett fantastiskt energislag men ska bara användas till det som just el är bra till. Att tex använda el för att skapa ljummen luft att värma upp ett hus med är slöseri om man har tillgång till fjärrvärme enligt primärenergibegreppet.