Miljövärden 2018

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 
 - hur effektivt energin används 
 - hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan 
 - hur stor andel fossila bränslen som används i fjärrvärmenätet

Ladda ner fullständig miljörapport för Södertörns Fjärrvärme 2018 (pdf)
reviderad 2019-05-20

Emission av växthusgaser
CO2 ekv g/kWh 38,8

 

 

 

Övriga emissioner
SO2 mg/kWh 52,7
NOx mg/kWh 119,1

 

 

 

 

Bränslemix
Återvunnet 69,1%
Förnybart 21,7%
Övrigt (köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag, förnybar eller återvunnen energi) 7,4%
Fossilt 1,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursanvändning
Primärenergifaktor* 0,07

 

 

*Primärenergifaktor anger tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan, t ex träd, sol, vatten, vind. Primärenergifaktorn bör vara så låg som möjligt (under 1).

Bränslemix 2018

Övrigt avser köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag, förnybar eller återvunnen energi.

Hållbarhetsredovisning

2018

2017