Miljöpolicy

Södertörns Fjärrvärme utvecklar, planerar, marknadsför, säljer, producerar, köper och distribuerar fjärrvärme samt fjärrkyla med tillhörande tjänster. Vi har en helhetssyn i miljöarbetet inom de områden vi verkar. Genom vårt långsiktiga miljöarbete att skydda miljön samt förebygga och minimera föroreningar driver vi ett lönsamt företag med hållbar resursanvändning utan att belasta miljön och naturens resurser i onödan.
Miljöhänsyn avspeglas i företagets val av förnyelsebara bränslen, inköp, arbetssätt, materialval och teknikval allt med syfte att skydda ekosystem och biologisk mångfald. Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att vara ett föredöme inom miljöområdet.

 

Detta uppnås genom att:

  • Vi tar ansvar för och följer vår miljöpolicy och förstår verksamhetens arbetssätt och miljömål.
  • Vi främjar en hållbar resursanvändning genom relevanta miljömål som vi gemensamt arbetar för att uppnå.
  • Vi följer lagar och andra krav inom miljöområdet.
  • Vi är utbildade för att minimera vår miljöpåverkan och tar hänsyn till miljöaspekter med syfte att skydda miljön och stärka biologisk mångfald.
  • Vi säkerställer att alla inköp av varor och tjänster vi gör följer våra miljökrav.
  • Vi är drivande inom miljöområdet genom samverkan med våra intressenter för att minimera föroreningar.
  • Vi testar och utvärderar nya metoder inom miljöområdet.

Norsborg den 13 december 2016.

ISO 14001

Sedan 2007 är Södertörns Fjärrvärme certifierade enligt ISO 14001. Avsikten med certifieringen är att ha ett systematiserat kontrollsystem för hur verksamheten påverkar miljön. Bolaget använder nästan uteslutande naturnära råvaror och vi har tagit ett viktigt åtagande i att minska beroendet av miljöskadliga bränslen. Med miljöledningssystemet följer att vi får bättre struktur och kontroll samt att vi lyfter miljöfokuset i vårt arbete.

El från sol och vind

Det är viktigt för oss att ha en miljömedvetenhet genom alla delar av vår verksamhet. Därför har vi valt att endast använda el som är producerat på sätt som inte skadar miljön. I första hand använder vi den el som vi producerar själva genom de solceller som vi har monterat på taket till vår kontorsbyggnad. Utöver det köper vi in el från vindkraftverk samt från Söderenergis kraftvärmeverk i Igelsta.

Cecilia Nordin är hållbarhetschef på Södertörns Fjärrvärme

cecilia.nordin@sfab.se
08-534 705 47