”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Brundtlandkommissionen

Med medarbetarnas insatser i den dagliga verksamheten, kundernas önskan att göra medvetna val och en förstärkt kunddialog, tar vi sikte på att efterleva Brundtlandskommissionens definition på hållbar samhällsutveckling.

Miljömässig hållbarhet
Södertörns fjärrvärmes målsättning är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och som en stor energileverantör i vår region innebär det ett miljöansvar. Vår verksamhet påverkar den lokala och globala miljön på olika sätt genom val av energikällor, produktion av fjärrvärme- och fjärrkyla samt distribution och slutanvändning. Samtidigt utför vi en viktig samhällstjänst. Vår ambition är att miljöaspekter ska beaktas i alla beslut som fattas och att miljöfrågor ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi arbetar utefter ett miljöledningssystem som sedan flera år är certifierat enligt ISO 14001. Miljöhänsyn avspeglas i våra val av förnyelsebara bränslen, inköp, arbetssätt, materialval och teknikval.

Social hållbarhet
För Södertörns fjärrvärme handlar social hållbarhet till stor del om att våra medarbetare trivs, mår bra, känner sig motiverade och kan utvecklas i sin arbetsroll. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats for att kunna säkra både nuvarande och framtida kompetens. Vårt sociala ansvar går även ut på att bidra med samhällsnytta i den region vi verkar samt att vi har ett affärsetiskt förhållningssätt gentemot våra kunder, leverantörer och andra intressenter. 

Ekonomisk hållbarhet
Stabil ekonomi och ett bra resultat är en förutsättning för att kunna driva och utveckla vår verksamhet. Som kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet regionen vi verkar i, bland annat genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare och i längden invånarna i våra ägarkommuner. Vår ekonomiska stabilitet gör det möjligt för oss att göra långsiktiga investeringar i fjärrvärmenätet samt hålla stabila priser till våra kunder.

Hållbara kundrelationer
Mötet med kund är vår viktigaste arbetsuppgift. Genom målmedvetet arbete där så gott som hela verksamheten är involverad kan vi skapa hållbara och långsiktiga kundrelationer, vilket är en förutsättning för att klara de utmaningar energibranschen står inför. Vårt kundlöfte är allas gemensamma uppdrag i mötet med våra kunder och vägledande i vårt dagliga arbete – allt för att skapa positiva kundupplevelser.

I vår Hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om Södertörns Fjärrvärmes hållbarhetsarbete (pdf).