Asptuna fritt från sitt oljeberoende

Nu är det slut på eldandet av cirka 100 kubikmeter olja varje år på kriminalvårdsanstalten Asptuna i Botkyrka. Pannrummet är ombyggt till fjärrvärmecentral och fjärrvärmeledningarna är anslutna.

När Asptunas två oljepannor skulle ersättas stod valet av ny värmelösning mellan fjärrvärme, bergvärme, sjövärme, pellets eller någon form av energimix. Efter en grundlig förstudie beslutade Specialfastigheter att satsa på en renodlad fjärrvärmelösning.


Goda erfarenheter av fjärrvärme

”Vi hade goda erfarenheter av fjärrvärme från andra anstalter och från miljösynpunkt är fjärrvärme vårt förstahandsval för värmeförsörjning”, säger Jonny Ullgren som är ansvarig förvaltare för Asptuna hos Specialfastigheter. Men det fanns andra alternativ som kunde uppfylla kraven, inte minst sjövärme från närliggande sjön Aspen eller bergvärme. Dessutom diskuterades träpellets, men det föll tidigt bort på grund av det stora utrymmesbehovet för pelletslagringen samt för de omfattande lastbilstransporterna.

Förstudie utredde energibehovet

Hans Andersson, som är affärsutvecklingschef på Södertörns Fjärrvärme, har kartlagt och jämfört de olika energislagen. ”Varje anläggning har unika förutsättningar så man bör alltid göra en grundlig inventering”, säger han. I en så pass stor anläggning som Asptuna med många anslutna byggnader av olika typ blir energibehovet svårt att kartlägga. ”Vi gick igenom vartenda tappställe för att göra en rättvis bedömning av energibehovet och komma fram till rätt lösning”, fortsätter Hans Andersson.

Billigare trots lång rördragning

Med närheten till Aspen var sjövärme ett intressant alternativ. Men förstudien visade att sjön är för grund för att en lösning med värmepump kan fungera. En sak talade emot fjärrvärme. Man var tvungen att gräva ner ungefär två kilometer nya ledningar enbart för anstalten, jämfört med högst något hundratal meter normalt. Förutom höga installationskostnader medför det värmeförluster i ledningarna. ”Inventeringen visade att totalkostnaden ändå blev lägre med fjärrvärme än med bergvärme”, säger Jonny Ullgren. Som bonus frigörs utrymme i det gamla pannrummet då oljecisternen försvinner och oljepannan ersätts av den mindre fjärrvärmecentralen – samtidigt som Asptuna slipper vara beroende av olja i framtiden.